Terms

ANVÄNDARVILLKOR

1. ANVÄNDAREN
Då användaren registrerar sig accepterar användaren Rentaluxs användarvillkor.
Användarvillkoren gäller vid användande av Rentaluxs tjänster och under hyresförhållandet. Användarvillkoren fortsätter även att gälla om ett nytt avtal tecknas med samma hyresgäst eller ett befintligt förlängts.
Rentalux har rätt att ändra i dessa användarvillkor utan medgivande. Väsentliga ändringar, såsom prisändringar, eller andra viktiga tillägg meddelas användaren innan de träder i kraft. Om användaren inte godkänner en sådan ändring har användaren rätt att avsluta samarbetet på grund av ändringen, detta ska dock skriftligt meddelas Rentalux.

2. AVTAL
Tillämpningsområde och kontraktsparter.
Dessa villkor tillämpas på avtal mellan Rentalux AB (”Rentalux”) och en fysisk eller juridisk person (”Hyresleverantören”) på bokningar av logitjänster eller andra boenderelaterade tjänster som Hyresleverantören gör med Rentalux.
Kontraktsparterna, d.v.s. Hyresleverantören och Rentalux, har kommit överens om tillhandahållande av tjänsterna som nämns ovan. Därtill ska de villkor som gäller för varje kategori av tjänst och som gäller vid tidpunkten för bokningen gälla för bokningen och tillhandahållandet av tjänsterna.
Rentalux förmedlade gäster har rätt att använda det boendeutrymme som administreras av Rentalux och som avtalet avser (Hyresobjektet).

Avtalsperiod.
En bokning som gjorts av Rentalux är bindande för båda parter efter att Rentalux har bekräftat bokningen och/eller gäster har flyttat in i hyresobjektet. Rentalux har rätt att 24 timmar innan startdatum häva avtalet.
Avtalet gäller för en viss tid och det anges i bokningen. Om Hyresleverantören inte godkänner en bokning ska det meddelas Rentalux skriftligt, en bokning och dess villkor anses bindande om Hyresleverantören tar emot gästerna och låter de bo i det tilltänkta boende. Pågående bokningar är viktiga, om en eventuell förläggning av en bokning inte är möjlig ska Hyresleverantören meddela Rentalux skriftligt senast en vecka innan den pågående bokningen avslutas.  

3. BETALNINGAR
Ansvar
Efter att ett bindande avtal har bekräftats är Rentalux skyldig att betala de avgifter som anges i betalningsvillkoren.

4. LOGI
Ansvar vid boende i Hyresobjektet
Hyresobjektet ska användas för sedvanligt boende och övernattning. Hyresobjektet eller del därav får inte överlämnas för användning av andra om det inte skriftligen överenskommits med partnerna i förväg.
a. Gästen är skyldig att behandla Hyresobjektet och all egendom som finns däri med omsorg och att använda Hyresobjektet och egendom som finns däri för sedvanliga ändamål.
b. Det är förbjudet att orsaka störning i Hyresobjektet eller för någon som bor i närheten. Medan gästen bor i Hyresobjektet måste husets regler, föreskrifter som utfärdats av myndighet samt gällande lagstiftning följas.
c. Rökning och brottslig verksamhet är förbjuden i Hyresobjektet och gemensamhetsutrymmen.
d. Kopiering av nycklarna är inte tillåten.
e. Inga reparationer eller ändringar kan utföras i Hyresobjektet utan hyresvärdens medgivande.

Hyresleverantörens rätt att få tillgång till Hyresobjektet
Gäster måste släppa in hyresleverantören för kontroll av Hyresobjektets tillstånd och för att övervaka eventuella skötsel- och underhållsarbeten. Om det behövs kan till exempel ägaren av boendet eller någon representant för denne, få tillgång till Hyresobjektet för kontroll utan gästens uttryckliga samtycke.

Meddelanden
När en bokning görs är Hyresvärden skyldig att uppge en e-postadress, telefonnummer eller postadress för mottagande av meddelanden som rör hyresobjektet.

Brister
Om Rentalux tillgång till Hyresobjektet fördröjs på grund av ett misstag från Hyresvärden eller om standarden på boendet väsentligen har försämrats har Rentalux rätt till återbetalning eller ersättning. Rentalux äger rätten att snarast omboka gäster, reducera hyresintäkter, alt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om hyresvärden vållat Rentalux ekonomisk skada p.g.a. underlåtenhet är Rentalux berättigat till ersättning.

Brister i hyresobjektet som ej orsakat av Rentalux förmedlade gäster ska snarast åtgärdats av hyresvärden.

Rentalux har ingen skyldighet att ersätta hyresvärden för ekonomiskt bortfall/utebliven hyra (förmögenhetsskador) under tiden reparationer av skador eller städningar pågår efter avslutad bokning. Hyresvärden får vända sig till sitt försäkringsbolag med såna ersättningskrav. 


5. HÄVNING AV HYRESAVTALET
Rentaluxs rätt att häva avtalet
Rentalux har rätt att häva avtalet 24 timmar innan det avtalade startdatumet och/eller om det visar sig att hyresvärden väsentligen bryter mot avtalet. Avtalet avslutas omedelbart efter meddelande om hävning eller vid en senare tidpunkt som anges av Rentalux. Efter hävning ska bokningen användas som referens vid beräkningen av grunderna för ersättning.

Hyresvärden rätt att häva avtalet
Hyresvärden har rätt att häva avtalet om Rentalux väsentligen bryter mot avtalet. Avtalet ska hävas skriftligen och parterna ska gemensamt komma överens om de praktiska detaljerna med anledning av hävningen, bl.a. skälig uppsägningstid. 
Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan av följande skäl: - Utebliven betalning, underlåtenhet att följa fastighetsägarens och myndigheters regler och föreskrifter, inblandning i brottslig verksamhet i Hyresobjektet eller användning av Hyresobjektet för ändamål som väsentligen skiljer sig från vanligt boende och övernattning. 

Om hyresvärden inte längre kan eller vill erbjuda hyresgästen möjligheten att bo kvar i bostaden blir denne återbetalningsskyldig redan utbetald hyra. Återbetalningen ska ske utan dröjsmål. Hyresgästen är enbart skyldig att betala hyran fram till det gemensamt överenskomna utflyttningsdatum. 


6. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Rentalux kan komma att samla in uppgifter om hyresvärden och hyresobjektet. Rentalux kan komma att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra tjänsten. De uppgifter som Rentalux avser att samla in och behandla är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om hyresbetalning och hyresobjektet. För att använda sig av Rentalux tjänster är det nödvändigt att lämna dessa uppgifter till Rentalux.  Uppgifterna kommer att behandlas internt inom företaget och i vederbörlig utsträckning presenteras till hyresgästen. Informationen kan komma att överlämnas till av Rentalux anlitade underbiträden för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Rentalux är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker endast för de ändamål som beskrivs här. Utöver ovan nämnda ändamål kan personuppgifterna, grundat på en intresseavvägning, även behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för Rentalux affärs- och produktutveckling. Rentalux kommer endast att marknadsföra tjänster som anknyter till tjänsten som Rentalux tillhandahåller och endast mot användaren så länge denne fortsätter att vara användare. Genom godkännande av Rentalux avtalsvillkor samtycker du till att Rentalux behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående och intygar på heder och samvete att de av dig lämnade uppgifterna är sanningsenliga.

7. DELVIS OGILTIGHET ELLER AVTALETS OGILTIGHET
Om någon del av avtalet är eller blir helt eller delvis ogiltigt, på grund av lagändring, regler som införs av myndigheter eller av andra liknande skäl, ska övriga delar av avtalet fortsätta att gälla.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
Avtalet ska regleras av svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av Hyresavtalet ska i första hand lösas med förhandlingar mellan parterna därefter avgöras i svensk allmän domstol med Sundsvalls Tingsrätt som första instans.

9. ATT KOPIERA ELLER SKICKA MATERIAL
Allt material Rentalux använder är av Rentaluxs exklusiva egendom. Användaren får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från Rentalux plattform/tjänst utan föregående skriftliga tillstånd från Rentalux. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet.

10. KUNDSKYDD
Hyresleverantören förbjuds att aktivt värva Rentalux förmedlade gäster. Det är förenat med skadestånd om detta sker under tiden en bokning förfrågas, pågår eller en förlängning av en befintlig bokning förhandlas. 

11. FELAKTIGA UTBETALNINGAR

Om du har felaktigt mottagit pengar, och du vet att ditt boende inte var upplåtet till några av Rentalux kunder den aktuella tiden, bör du snarast återbetala aktuell summa. Om du inte gör det kommer Rentalux att ansöka om stämning. Härvid kommer såväl krav på ränta som på rättegångskostnader att framföras. 

12. KRAV PÅ DOKUMENTATION

Alla eventuella skador ska dokumenteras (fotografering). Information gällande bristande städning eller eventuella skador ska framföras skriftligt till Rentalux inom en vecka från att hyresgästerna har flyttat ut. Efter den perioden godkänns eller accepteras inga ersättningskrav.

 

Back